ഫ്രാൻസിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദുരന്തമോ.. | France Chances in Quatar World Cup Malayalam | World Cup

മുൻ ലോകകപ്പുകളിൽ ചമ്പ്യൻ മാർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായത് പോലെ ഫ്രാൻസ് ഇത്തവണ പുറത്താകുമോ…

ഫ്രാൻസിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആ ദുരന്തമോ.. | France Chances in Quatar World Cup Malayalam | World Cup

Source

മുൻ ലോകകപ്പുകളിൽ ചമ്പ്യൻ മാർ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ പുറത്തായത് പോലെ ഫ്രാൻസ് ഇത്തവണ പുറത്താകുമോ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *