පාරිතෝශික දීමනා ගෙවීම පිලිබඳ නීති | Law Related to Payment of Gratuity | Labour Law in Sri Lanka

ලංකාවේ පාරිතෝශික දීමනා ගෙවීම පිලිබඳ නීති හුඟ දෙනෙක් නිවැරදිව දන්නේ නැහැ. එහි වැදගත් කොටස් ඔබට දැනගැනීමට මේ වීඩියෝවෙන් සැලසේ. සමහර සේවා යෝජකයන් කරන වැරදි සහ සේවකයින් ගේ වැරදි අදහස් නිවැරදි කිරීමයි අපේ අරමුණ​. සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කර ඇත​ පාරිතෝශික…

පාරිතෝශික දීමනා ගෙවීම පිලිබඳ නීති  | Law Related to Payment of Gratuity | Labour Law in Sri Lanka

Source

0
(0)

ලංකාවේ පාරිතෝශික දීමනා ගෙවීම පිලිබඳ නීති හුඟ දෙනෙක් නිවැරදිව දන්නේ නැහැ. එහි වැදගත් කොටස් ඔබට දැනගැනීමට මේ වීඩියෝවෙන් සැලසේ. සමහර සේවා යෝජකයන් කරන වැරදි සහ සේවකයින් ගේ වැරදි අදහස් නිවැරදි කිරීමයි අපේ අරමුණ​. සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රීසියෙන් පැහැදිලි කර ඇත​
පාරිතෝශික දීමනා ගෙවීම පිලිබඳ නීති | law related to Payment of Gratuity
#Labour Law in Sri Lanka, #Gratuity Law

Lot of employees in Sri Lanka do not know the correct laws related to Payment of Gratuity. Some employers implement wrong practices and employees do not know their correct rights. Educating both employers and employees is our intention. presented in both Sinhala and English languages..

#PaymentOfGratuity #GratuityLaw #LabourLawSriLanka

0 / 5. 0